Banner - GIVT - Podpořte nás běžným nákupem na internetu
Podpora a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

PODPORA RODINY

Posláním služby je poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

 

NÁZEV SLUŽBY: Podpora rodiny 

DRUH SLUŽBY: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IDENTIFIKÁTOR: 8677202

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

 

IC a SASRD

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

V roce 2019 je služba kofinancována městem Mnichovo Hradiště, městem Bakov nad Jizerou a obcemi Horní Slivno, Katusice, Kosořice, Kropáčova Vrutice a Žerčice.

Popis a realizace služby:

Poznámka: V textu níže jsou použity výrazy „uživatel“ a „pracovník“, do nichž zahrnujeme ženy a muže zároveň.

POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY

Posláním služby je

 • poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují další rizika ohrožení jejich vývoje.
 • poskytování činností vedoucích k získání či zvýšení sociálních a rodičovských kompetencí a tím ke zvýšení kvality života dítěte. Činnosti jsou orientované např. na zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, efektivnější hospodaření rodiny, prevenci zadlužení a ztráty bydlení, a směřují k celkovému zlepšení situace rodiny tak, aby děti mohly, pokud je to možné, vyrůstat v biologické rodině.

Cílem služby je

 • přispívat ke zvýšení kvality života dětí z cílové skupiny.

PRINCIPY SLUŽBY

Služba je založena na principech a zásadách profesionality, dobrovolnosti, individuálního přístupu k uživateli a respektování volby uživatele - nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení. Je poskytována diskrétně, bezplatně a v případě přání uživatele anonymně. Pracovníci služby se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

 

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ:

 • rodiny s dítětem / dětmi

 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku. Osobám mladším 16 let je služba poskytována prostřednictvím jejich zákonných zástupců.

Negativní vymezení cílové skupiny klientů: Služba není určena rodinám s dětmi, jejichž vývoj není ohrožen.

FORMA SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Písemná forma, pokud ji alespoň jedna smluvní strana navrhne / ústní smlouva.

ROZSAH ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ: 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. Pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. Pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, přitom alespoň 70% těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických, a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

c) Sociálně terapeutické činnosti:

 1.  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob.

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

DALŠÍ SPECIFIKA SLUŽBY

Služba je vhodně kombinována s další námi poskytovanou sociální službou Terénní program LUMA (druh: terénní programy). Sociální pracovníci se vždy snaží účinně spolupracovat s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace uživatele (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, pedagogicko-psychologická poradna, školská zařízení, Policie ČR, probační a mediační služba, úřad práce ad.).

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRADY

Služba je poskytována bez úhrady.

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY: 

TERÉNNÍ: 

Služba je poskytována na území okresu Mladá Boleslav.

 • Službu poskytujeme PO–PÁ  8–18 hod
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9–16 hod) na tel. 777 107 950, 777 107 953, 774 607 840 
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV: 

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme bez objednání ST 15–17 hod
 • Pro předem objednané poskytujeme službu PO–PÁ 9–16 hod
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 9–16 hod) na tel. 777 107 950, 777 107 953, 774 607 840

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese Volnočasové centrum, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Služba je poskytována ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 9–15 hod) na tel. 777 107 950

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP DO SLUŽBY

1. Poskytovatel nabídne čerpání služby potenciálnímu uživateli na doporučení příslušného OSPOD (Mladá Boleslav či Mnichovo Hradiště).

2. Zájemce o poskytnutí služby kontaktuje službu sám:

a) bez předchozího objednání osobně vždy ve středu od 15 do 17 hodin nebo
b) ve všední dny telefonicky na tel. 777 107 950, 777 107 953, 774 607 840.

Při jednání se zájemcem o službu je zjišťován jeho názor na celou situaci a jeho osobní cíle (očekávání cílového stavu), které by měly být naplněny v průběhu spolupráce či by se k nim klient měl přiblížit, a konkrétních možných kroků, které je ochoten a schopen učinit. Zároveň zájemce obdrží informace o charakteru, pravidlech a bezplatnosti poskytované služby. Před přijetím zájemce za uživatele služby je ověřováno, zda zájemce patří do cílové skupiny a zda služba může napomoci dosáhnout jeho cílů. 

Zapojení uživatele do rozhodování o využití služby

Plánování a poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele, na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem, a pokud je to možné, tak ve spolupráci s OSPOD. Společně s uživatelem je stanoven osobní cíl uživatele sociální služby v rámci individuálního plánování. Pokud je zpracován individuální plán na OSPOD, snažíme se oba plány vhodně sladit. Dosažení cíle je plánováno v rámci možností a se souhlasem uživatele. Uživatel služeb má možnost své osobní cíle v průběhu poskytování sociální služby měnit. Uživateli je poskytována pomoc a podpora při výběru řešení situací a je aktivizován a motivován k plánování kroků, vedoucích k vyřešení situace. Je kladen důraz na srozumitelnost informací, jejich přesnost a úplnost. 

Sociální pracovník písemně zaznamenává informace o poskytování služby do formuláře Záznamový list klienta, a to vždy, když je to možné, za přítomnosti uživatele. Tyto záznamy jsou uživateli kdykoli přístupné. 

Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci. Sociální pracovník se snaží klienta v nejvyšší možné míře zplnomocňovat k realizaci jednotlivých dohodnutých kroků. 

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI UŽIVATELŮ

O možnostech podávání stížností informuje uživatele služby pracovník, který s ním vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále „Pravidla“), která jsou vyvěšena na nástěnce u vstupu do poradny. Uživateli jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě.

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Kdo si může stěžovat: uživatel, rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele.

Na co je možné podat stížnost: na porušování práv uživatele, na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Způsoby podání stížnosti: 

 • Ústně: osobně jakémukoli pracovníkovi nebo vedoucí služby, 
 • Telefonicky: vedoucí služby na tel. 774 607 840, 
 • Písemně: 
  • dopisem na adresu: LUMA MB, z. s., Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav, 
  • e-mailem na adresu:  luma@luma-mb.cz, 
  • vhozením do poštovní schránky označené nápisem „STÍŽNOSTI“, umístěné u vnitřních vstupních dveří do poradny. 

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít: Stížnost je povinen převzít každý pracovník poskytovatele, přičemž následně ji předá k vyřízení ředitelce.

Hierarchie řešení stížnosti: 
Je-li podána stížnost na pracovníka služby,  je předána k řešení ředitelce LUMA MB, z. s.
Je-li podána stížnost na ředitelku, je předána k řešení členské schůzi LUMA MB, z. s.
Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteréhokoli pracovníka služby.

Závěr šetření stížnosti je:

 • uveden ve formuláři Stížnost Knize stížností spolu s přijatými opatřeními,
 • zaslán písemně stěžovateli do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele,
 • stěžovateli sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem přijímajícím stížnost k takové dohodě,
 • vyvěšen na nástěnce umístěné v čekárně poradny, pokud jde o anonymní stížnost.

V případě, že je uživatel se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany ředitelky nebo členské schůze LUMA MB, z. s. nespokojen, příp. hodlá podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

 • Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 280 111
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 921 111
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 111

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ze strany uživatele: 

 • Uživatel již nepovažuje další spolupráci na řešení problému za svou prioritu (klient může ukončit svoji spolupráci kdykoliv a bez udání důvodu).

Dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem: 

 • Spolupráce je ukončena dohodou mezi poskytovatelem a klientem při vyřešení zakázky klienta.

Ze strany poskytovatele: 

 • Klientův případ se vyvinul do podoby, kdy poskytovatel již nemůže nabídnout žádné řešení. V tomto případě toto poskytovatel klientovi vysvětlí, a pokud je to možné, doporučí, případně zprostředkuje, další služby.
 • Klient opakovaně závažně porušuje pravidla služby, zejména se bez důležitého důvodu a bez omluvy opakovaně nedostavuje na konzultace, v době domluvené návštěvy v domácnosti není doma, ohrožuje bezpečnost pracovníků služby apod. 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Služba sídlí na adrese:  Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav. Jedná se o prostor se dvěma samostatnými konzultačními místnostmi, vybavený nábytkem a technikou, s dětským koutkem, sociálním zařízením a zázemím pro pracovníky.

Služba sídlí v suterénu, přístup není bezbariérový, je nutné překonat práh u vchodu do budovy a poté sedmistupňové schodiště. S dětským kočárkem není problém se do provozovny dostat, za pomoci sociálního pracovníka. Se zájemcem o službu na invalidním vozíku bude předem domluveno, zda se schůzka uskuteční zde či na náhradním místě.
K poskytování služby v terénní formě je využíván služební osobní automobil.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

MATERIÁLNÍ POMOC: trvanlivé potraviny, hygienické a úklidové prostředky. Uživatelům sociální služby ve finanční tísni je poskytována bezplatně na nezbytnou dobu.

 

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ POSKYTNEME NA POŽÁDÁNÍ. 

 

 

kontakt

Mapa jak se k nám dostanete…

Poradna LUMA

Provozuje: LUMA MB, z. s.

Adresa: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav 
              (v suterénu budovy)

Telefon: +420 774 607 840

E-mail: luma@luma-mb.cz

FB: @PoradnaLumaMB

 

Podrobnější údaje včetně kontaktních míst naleznete zde.