Banner - GIVT - Podpořte nás běžným nákupem na internetu
Intervenční centrum

INTERVENČNÍ CENTRUM MLADÁ BOLESLAV

Posláním služby je poskytování účinné odborné pomoci osobám ohroženým násilným chováním ze strany osoby žijící s nimi ve společném obydlí, které se vlivem domácího násilí dostaly do nepříznivé sociální situace, již nejsou schopny samy řešit.

 

NÁZEV SLUŽBY: Intervenční centrum Mladá Boleslav (dále v textu také "ICMB")

DRUH SLUŽBY: Intervenční centra

IDENTIFIKÁTOR: 3833128

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

 

IC a SASRD

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Služba je finančně podpořena Statutárním městem Mladá Boleslav a Městem Mnichovo Hradiště. 
 

Popis a realizace služby:

Poznámka: V textu níže jsou použity výrazy „uživatel“ a „pracovník“, do nichž zahrnujeme ženy a muže zároveň.

Posláním služby je

SMĚREM K UŽIVATELŮM: 

 • poskytování účinné odborné pomoci osobám ohroženým násilným chováním ze strany osoby žijící s nimi ve společném obydlí, které se vlivem domácího násilí dostaly do nepříznivé sociální situace, již nejsou schopny samy řešit, 

 • přispívání ke stabilizaci sociální situace uživatelů, zvyšování jejich informovanosti a dovedností na úroveň, která jim umožní nepříznivým situacím včas předcházet s využitím vlastních zdrojů a dostupných sociálních sítí.  

SMĚREM K ODBORNÉ A LAICKÉ VEŘEJNOSTI: 

 • plnění koordinační úlohy mezi zúčastněnými institucemi při pomoci konkrétním osobám ohroženým násilným chováním, tj. orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie ČR a obecní policie, nestátními a charitativními organizacemi, a dalšími orgány veřejné správy, vč. vyhodnocování vzájemné spolupráce, 
 • přispívání ke zvyšování obecného povědomí o fenoménu domácího násilí, možnostem jeho řešení a předcházení, a dále ke zkvalitňování vzájemné informovanosti a účinné spolupráce subjektů, poskytujícím obětem domácího násilí pomoc.

Cíle služby

SMĚREM K UŽIVATELŮM:

 • dopomoci uživatelům a jejich blízkým k dosažení a udržení stavu bezpečí, kdy již nejsou násilnou osobou ohrožováni.

SMĚREM K VEŘEJNOSTI:

 • dopomoci k dosažení a udržení stavu, kdy angažovanost spoluobčanů a úroveň spolupráce mezi organizacemi a institucemi, účastných na pomoci osobám ohroženým domácím násilím, zvýší dostupnost potřebné efektivní pomoci většímu počtu obětí.  

PRINCIPY SLUŽBY

Služba je založena na principech a zásadách profesionality, dobrovolnosti, individuálního přístupu k uživateli a respektování volby uživatele - nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení. Je poskytována diskrétně, bezplatně a v případě přání uživatele anonymně. Pracovníci služby se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

 

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ: 

 • oběti domácího násilí

 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku. Osobám mladším 16 let je služba poskytována prostřednictvím jejich zákonných zástupců.

Negativní vymezení cílové skupiny klientů: Služba není určena pro osoby, které nejsou ohroženy násilným chováním osoby obývající s ní společné obydlí.

FORMA SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Písemná forma, pokud ji alespoň jedna smluvní strana navrhne / ústní smlouva.

ROZSAH ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ: 

a) sociálně terapeutické činnosti:

 1. Krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu.

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
   

příklady konkrétních činností:

 • Sociálně právní poradenství (ve spolupráci s právničkou z řad advokátů),
 • Individuální konzultace (společné hledání vhodných řešení situace, vytvoření bezpečnostního plánu),
 • Pomoc se sepisováním listin (např. návrhy na vykázání či prodloužení vykázání, žaloby na rozvod, návrhy na svěření dětí do péče, na určení či zvýšení výživného),
 • Pomoc s hledáním náhradního bydlení,
 • Pomoc se zajištěním školy pro děti,
 • Doprovody na úřady a instituce (Policie ČR, soudy, orgány sociálně právní ochrany dětí),
 • Zprostředkování návazných služeb (azylové domy, psychoterapie, právní zastupování) atd…
   

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRADY

Služba je poskytována bez úhrady.

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY

AMBULANTNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme bez objednání ST 15–17 hod
 • Pro předem objednané službu poskytujeme PO–PÁ  8–18 hod 
 • V případě nutnosti – následně po vykázání – též v SO 9–12 hod
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 9–16 hod) na tel. 777 107 950, 777 107 953, 774 607 840

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese Volnočasové centrum, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme ve ČT 12–16 hod, lze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9 –15 hod) na tel. 777 107 950

TERÉNNÍ: 

Služba je poskytována na území okresu Mladá Boleslav.

VÝJEZDY ZA KLIENTY A DOPROVOD:

 • Do místa bydliště či na místo, kde se ohrožená osoba právě nachází, a dále na místa doprovodu.
 • Služba je poskytována PO–PÁ  8–17 hod
 • V nutných případech též v SO  9–12 hod 
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  9 –16 hod, v nutných případech též SO 9–12) na tel. 774 607 840, 777 107 950

TELEFONICKY:

 • Na čísle 774 607 840, 777 107 950 
 • Služba je poskytována PO–PÁ  9–16 hod
 • V nutných případech též v SO  9–12 hod
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.

E-MAILEM:

 • Na adresu luma@luma-mb.cz
 • Zpravidla odepisujeme tentýž den, nejdéle však do 3 pracovních dnů.

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP DO SLUŽBY

1. Potenciální uživatel je kontaktován ze strany ICMB: 

Pomoc ohroženým osobám je poskytována na základě podnětu doručeného ICMB Policií České republiky dle zákona o ochraně před domácím násilím - doručením kopie úředního záznamu o vykázání ze společného obydlí, které je PČR povinna doručit nám do 24 hodin od provedení vykázání. ICMB následně bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin, kontaktuje osobu, která byla v rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí označena jako osoba ohrožená, s nabídkou služby. ICMB může pomoc ohrožené osobě nabídnout / poskytnout i bez podnětu od ohrožené osoby či od PČR, poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví z jiného zdroje.

2. Zájemce o poskytnutí služby kontaktuje ICMB sám jedním z následujících způsobů:

a) bez předchozího objednání osobně vždy ve středu od 15 do 17 hodin nebo
b) ve všedních dnech od 9 do 16 hodin telefonicky na tel. 777 107 950, 777 107 953, 774 607 840. Pracovníci používají objednávkový systém, který umožňuje sjednat si konzultaci s ohledem na časové možnosti klientů dojíždějících do provozovny ICMB i ze vzdálenějších obcí regionu. Po domluvě jsou poskytovány služby v místě bydliště uživatelů, jako doprovod na Policii ČR, k soudu apod.

Při jednání se zájemcem o službu je zjišťován jeho názor na celou situaci a jeho osobní cíle (očekávání cílového stavu), které by měly být naplněny v průběhu spolupráce či by se k nim klient měl přiblížit, a konkrétních možných kroků, které je ochoten a schopen učinit. Zároveň zájemce obdrží informace o charakteru, pravidlech a bezplatnosti poskytované služby. Před přijetím zájemce za uživatele služby je ověřováno, zda zájemce patří do cílové skupiny a zda služba může napomoci dosáhnout jeho cílů.

ZAPOJENÍ UŽIVATELE DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

Plánování a poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele, na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem. Společně s uživatelem je stanoven osobní cíl uživatele sociální služby v rámci individuálního plánování. Dosažení cíle je plánováno v rámci možností a se souhlasem uživatele. Uživatel služeb má možnost své osobní cíle v průběhu poskytování sociální služby měnit. Uživateli je poskytována pomoc a podpora při výběru řešení situací a je aktivizován a motivován k plánování kroků, vedoucích k vyřešení situace. Je kladen důraz na srozumitelnost informací, jejich přesnost a úplnost.

Sociální pracovník písemně zaznamenává informace o poskytování služby do formuláře Záznamový list klienta, a to vždy, když je to možné, za přítomnosti uživatele. Tyto záznamy jsou uživateli kdykoli přístupné.

Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci. Sociální pracovník se snaží klienta v nejvyšší možné míře zplnomocňovat k realizaci jednotlivých dohodnutých kroků.

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI UŽIVATELŮ

O možnostech podávání stížností informuje uživatele služby pracovník, který s ním vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále „Pravidla“), která jsou vyvěšena na nástěnce u vstupu do poradny. Uživateli jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě.

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Kdo si může stěžovat: uživatel, rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele.

Na co je možné podat stížnost: na porušování práv uživatele, na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Způsoby podání stížnosti: 

 • Ústně: osobně jakémukoli pracovníkovi nebo vedoucí služby, 
 • Telefonicky: vedoucí služby na tel. 774 607 840, 
 • Písemně: 
  • dopisem na adresu: LUMA MB, z. s., Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav, 
  • e-mailem na adresu:  luma@luma-mb.cz, 
  • vhozením do poštovní schránky označené nápisem „STÍŽNOSTI“, umístěné u vnitřních vstupních dveří do poradny. 

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít: Stížnost je povinen převzít každý pracovník poskytovatele, přičemž následně ji předá k vyřízení ředitelce.

Hierarchie řešení stížnosti: 
Je-li podána stížnost na pracovníka služby,  je předána k řešení ředitelce LUMA MB, z. s.
Je-li podána stížnost na ředitelku, je předána k řešení členské schůzi LUMA MB, z. s.
Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteréhokoli pracovníka služby.

Závěr šetření stížnosti je:

 • uveden ve formuláři Stížnost Knize stížností spolu s přijatými opatřeními,
 • zaslán písemně stěžovateli do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele,
 • stěžovateli sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem přijímajícím stížnost k takové dohodě,
 • vyvěšen na nástěnce umístěné v čekárně poradny, pokud jde o anonymní stížnost.

V případě, že je uživatel se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany ředitelky nebo členské schůze LUMA MB, z. s. nespokojen, příp. hodlá podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

 • Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 280 111
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 921 111
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 111

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ze strany uživatele: 

 • Uživatel již nepovažuje další spolupráci na řešení problému za svou prioritu (klient může ukončit svoji spolupráci kdykoliv a bez udání důvodu).

Dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem: 

 • Spolupráce je ukončena dohodou mezi poskytovatelem a klientem při vyřešení zakázky klienta.

Ze strany poskytovatele: 

 • Klientův případ se vyvinul do podoby, kdy poskytovatel již nemůže nabídnout žádné řešení. V tomto případě toto poskytovatel klientovi vysvětlí, a pokud je to možné, doporučí, případně zprostředkuje, další služby,
 • Klient opakovaně závažně porušuje pravidla služby, zejména se bez důležitého důvodu a bez omluvy opakovaně nedostavuje na konzultace, ohrožuje bezpečnost pracovníků služby apod. 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ICMB sídlí na adrese: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav. Jedná se o prostor se dvěma samostatnými konzultačními místnostmi, vybavený nábytkem a technikou, s dětským koutkem, sociálním zařízením a zázemím pro pracovníky.

ICMB sídlí v suterénu, přístup není bezbariérový, je nutné překonat práh u vchodu do budovy a poté sedmistupňové schodiště. S dětským kočárkem není problém se do provozovny dostat, za pomoci sociálního pracovníka. Se zájemcem o službu na invalidním vozíku bude předem domluveno, zda se schůzka uskuteční zde či na náhradním místě.
K poskytování služby v terénní formě je využíván služební osobní automobil.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

MATERIÁLNÍ POMOC: trvanlivé potraviny, hygienické a úklidové prostředky. Uživatelům sociální služby ve finanční tísni je poskytována bezplatně na nezbytnou dobu.

 

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ POSKYTNEME NA POŽÁDÁNÍ. 
           

 

kontakt

Mapa jak se k nám dostanete…

Poradna LUMA

Provozuje: LUMA MB, z. s.

Adresa: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav 
              (v suterénu budovy)

Telefon: +420 774 607 840

E-mail: luma@luma-mb.cz

FB: @PoradnaLumaMB

 

Podrobnější údaje včetně kontaktních míst naleznete zde.