ZlutaSocialniPodpora

PODPORA RODINY

Posláním služby je poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

NÁZEV SLUŽBY: Podpora rodiny 

DRUH SLUŽBY: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IDENTIFIKÁTOR: 8677202

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

IC a SASRD

Poskytovaná služba je finančně podpořena z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČRlogo MPSV

 

V roce 2021 byla služba kofinancována následujícími městy a obcemi: Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Dolní Bousov, Kosmonosy, Kosořice, Mnichovo Hradiště a Žerčice, a též Nadačním fondem ŠKODA AUTO a společností HOLLEN CZ s.r.o.

loga

POPIS A REALIZACE SLUŽBY:

Poznámka: V textu níže jsou použity výrazy „uživatel“ a „pracovník“, do nichž zahrnujeme ženy a muže zároveň.

POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY:

POSLÁNÍM SLUŽBY JE

 • poskytování účinné odborné pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče (či jiní zákonní zástupci dítěte) nedokáží sami bez pomoci překonat, přičemž u těchto dětí existují další rizika ohrožení jejich vývoje.
 • poskytování činností vedoucích k získání či zvýšení sociálních a rodičovských kompetencí a tím ke zvýšení kvality života dítěte. Činnosti jsou orientované např. na zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, efektivnější hospodaření rodiny, prevenci zadlužení a ztráty bydlení, a směřují k celkovému zlepšení situace rodiny tak, aby děti mohly, pokud je to možné, vyrůstat v biologické rodině.

CÍLEM SLUŽBY JE

 • přispívat ke zvýšení kvality života dětí z cílové skupiny.

PRINCIPY SLUŽBY

Služba je založena na principech a zásadách profesionality, dobrovolnosti, individuálního přístupu k uživateli a respektování volby uživatele – nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení. Je poskytována diskrétně, bezplatně a v případě přání uživatele anonymně. Pracovníci služby se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ:

 • RODINY S DÍTĚTEM / DĚTMI

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku. Osobám mladším 16 let je služba poskytována prostřednictvím jejich zákonných zástupců.

Negativní vymezení cílové skupiny klientů: Služba není určena rodinám s dětmi, jejichž vývoj není ohrožen.

FORMA SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Písemná forma, pokud ji alespoň jedna smluvní strana navrhne / ústní smlouva.

ROZSAH ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ:

A) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:

 1. Pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. Pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, přitom alespoň 70% těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických, a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

B) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

 1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

C) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI:

 1.  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob.

D) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

DALŠÍ SPECIFIKA SLUŽBY

Služba je vhodně kombinována s další námi poskytovanou sociální službou Terénní program LUMA (druh: terénní programy). Sociální pracovníci se vždy snaží účinně spolupracovat s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace uživatele (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, pedagogicko-psychologická poradna, školská zařízení, Policie ČR, probační a mediační služba, úřad práce ad.).

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRADY

Služba je poskytována bez úhrady.

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY:

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV: 

 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme bez objednání ST 15–17 hod
 • Pro předem objednané poskytujeme službu PO–PÁ 7:30–17 hod
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s.

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 • V kontaktním místě na adrese Komunitní centrum, Mírová 1616, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Služba je poskytována ČT 12–16 hodlze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s.

TERÉNNÍ:

Služba je poskytována na území okresu Mladá Boleslav.

 • Službu poskytujeme PO–PÁ  7:30–17 hod
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s.

•    Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP DO SLUŽBY

1. POSKYTOVATEL NABÍDNE ČERPÁNÍ SLUŽBY POTENCIÁLNÍMU UŽIVATELI NA DOPORUČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO OSPOD (MLADÁ BOLESLAV ČI MNICHOVO HRADIŠTĚ).

2. ZÁJEMCE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY KONTAKTUJE SLUŽBU SÁM:

     a) bez předchozího objednání osobně vždy ve středu od 15 do 17 hodin nebo
     b) ve všední dny telefonicky na tel. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.

Při jednání se zájemcem o službu je zjišťován jeho názor na celou situaci a jeho osobní cíle (očekávání cílového stavu), které by měly být naplněny v průběhu spolupráce či by se k nim klient měl přiblížit, a konkrétních možných kroků, které je ochoten a schopen učinit. Zároveň zájemce obdrží informace o charakteru, pravidlech a bezplatnosti poskytované služby. Před přijetím zájemce za uživatele služby je ověřováno, zda zájemce patří do cílové skupiny a zda služba může napomoci dosáhnout jeho cílů. 

ZAPOJENÍ UŽIVATELE DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

Plánování a poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele, na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem, a pokud je to možné, tak ve spolupráci s OSPOD. Společně s uživatelem je stanoven osobní cíl uživatele sociální služby v rámci individuálního plánování. Pokud je zpracován individuální plán na OSPOD, snažíme se oba plány vhodně sladit. Dosažení cíle je plánováno v rámci možností a se souhlasem uživatele. Uživatel služeb má možnost své osobní cíle v průběhu poskytování sociální služby měnit. Uživateli je poskytována pomoc a podpora při výběru řešení situací a je aktivizován a motivován k plánování kroků, vedoucích k vyřešení situace. Je kladen důraz na srozumitelnost informací, jejich přesnost a úplnost. 

Sociální pracovník písemně zaznamenává informace o poskytování služby do formuláře Záznamový list klienta, a to vždy, když je to možné, za přítomnosti uživatele. Tyto záznamy jsou uživateli kdykoli přístupné. 

Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci. Sociální pracovník se snaží klienta v nejvyšší možné míře zplnomocňovat k realizaci jednotlivých dohodnutých kroků. 

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI UŽIVATELŮ

O možnostech podávání stížností informuje uživatele služby pracovník, který s ním vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále „Pravidla“), která jsou vyvěšena na nástěnce u vstupu do poradny. Uživateli jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě.

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Kdo si může stěžovat: uživatel, rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele.

Na co je možné podat stížnost: na porušování práv uživatele, na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Způsoby podání stížnosti: 

 • Ústně: osobně jakémukoli pracovníkovi nebo vedoucí služby, 
 • Telefonicky: vedoucí služby na tel. 774 607 840, 
 • Písemně: 
  • dopisem na adresu: LUMA MB, z. s., Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav, 
  • e-mailem na adresu:  luma@luma-mb.cz, 
  • vhozením do poštovní schránky označené nápisem „STÍŽNOSTI“, umístěné u vnitřních vstupních dveří do poradny. 

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít: Stížnost je povinen převzít každý pracovník poskytovatele, přičemž následně ji předá k vyřízení ředitelce.

Hierarchie řešení stížnosti: 
Je-li podána stížnost na pracovníka služby,  je předána k řešení ředitelce LUMA MB, z. s.
Je-li podána stížnost na ředitelku, je předána k řešení členské schůzi LUMA MB, z. s.
Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteréhokoli pracovníka služby.

Závěr šetření stížnosti je:

 • uveden ve formuláři Stížnost Knize stížností spolu s přijatými opatřeními,
 • zaslán písemně stěžovateli do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele,
 • stěžovateli sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem přijímajícím stížnost k takové dohodě,
 • vyvěšen na nástěnce umístěné v čekárně poradny, pokud jde o anonymní stížnost.

V případě, že je uživatel se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany ředitelky nebo členské schůze LUMA MB, z. s. nespokojen, příp. hodlá podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

 • Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 280 111
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 921 111
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 111

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ZE STRANY UŽIVATELE: 

 • Uživatel již nepovažuje další spolupráci na řešení problému za svou prioritu (klient může ukončit svoji spolupráci kdykoliv a bez udání důvodu).

DOHODOU MEZI UŽIVATELEM A POSKYTOVATELEM: 

 • Spolupráce je ukončena dohodou mezi poskytovatelem a klientem při vyřešení zakázky klienta.

ZE STRANY POSKYTOVATELE: 

 • Klientův případ se vyvinul do podoby, kdy poskytovatel již nemůže nabídnout žádné řešení. V tomto případě toto poskytovatel klientovi vysvětlí, a pokud je to možné, doporučí, případně zprostředkuje, další služby.
 • Klient opakovaně závažně porušuje pravidla služby, zejména se bez důležitého důvodu a bez omluvy opakovaně nedostavuje na konzultace, v době domluvené návštěvy v domácnosti není doma, ohrožuje bezpečnost pracovníků služby apod. 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Služba sídlí na adrese:  Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav. Jedná se o prostor se dvěma samostatnými konzultačními místnostmi, vybavený nábytkem a technikou, s dětským koutkem, sociálním zařízením a zázemím pro pracovníky.

Služba sídlí v suterénu, přístup není bezbariérový, je nutné překonat práh u vchodu do budovy a poté sedmistupňové schodiště. S dětským kočárkem není problém se do provozovny dostat, za pomoci sociálního pracovníka. Se zájemcem o službu na invalidním vozíku bude předem domluveno, zda se schůzka uskuteční zde či na náhradním místě.
K poskytování služby v terénní formě je využíván služební osobní automobil.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

MATERIÁLNÍ POMOC: trvanlivé potraviny, hygienické a úklidové prostředky. Uživatelům sociální služby ve finanční tísni je poskytována bezplatně na nezbytnou dobu.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ POSKYTNEME NA POŽÁDÁNÍ.