ZlutaOdbornaPomoc

Detailní informace o pomoci obětem trestných činů

LUMA MB POSKYTUJE OBĚTEM TRESNÝCH ČINŮ DVĚ REGISTROVANÉ SLUŽBY:

1. Odborné sociální poradenství na základě zákona o sociálních službách viz Poradna LUMA

2. POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ (viz dále)

Posláním služby je posílení pozice oběti v trestním řízení a její vyšší ochrana dle zákona č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů, podporou v procesu trestního řízení prostřednictvím poskytování právních informací, při právních podáních a doprovodem na jednání, tedy zvýšení právního vědomí klienta a jeho dovedností na takovou úroveň, aby znal lépe svá práva a mohl je účinněji využívat. 

NÁZEV SLUŽBY: Pomoc obětem trestných činů 

DRUH SLUŽBY: Poskytování právních informací

Služba je poskytována na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR.

VEŘEJNÉ ID: AKR000020

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Projekt „Pomoc obětem trestných činů 2021“ byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti z dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Služba byla v roce 2021 finančně podporována následujícími městy a obcemi: Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Dolní Bousov, Kosmonosy, Kosořice, Mnichovo Hradiště a Žerčice, a též Nadačním fondem ŠKODA AUTO a společností HOLLEN CZ s.r.o.  

POPIS A REALIZACE SLUŽBY:

Poznámka: V textu níže jsou použity výrazy „uživatel“ a „pracovník“, do nichž zahrnujeme ženy a muže zároveň.

POSLÁNÍ SLUŽBY:

SMĚREM K UŽIVATELI:

 • podporování oběti v procesu trestního řízení prostřednictvím poskytování právních informací, při právních podáních a doprovodem na jednání, tedy zvyšování právního vědomí uživatele a jeho dovedností na takovou úroveň, kdy zná lépe svá práva, může je účinněji využívat a snáze zvládá trestní řízení.

SMĚREM K ODBORNÉ VEŘEJNOSTI:

 • přispívat k účinnější spolupráci a vzájemné informovanosti mezi zúčastněnými institucemi při pomoci konkrétním obětem trestné činnosti, zejména orgány činnými v trestním řízení, ale i sociálně-právní ochrany dětí, obecní policie,  obcemi,  probační a mediační službou, dalšími orgány veřejné správy a poskytovateli návazných sociálních a veřejných služeb.

CÍLE SLUŽBY:

SMĚREM K UŽIVATELI:

SMĚREM K ODBORNÉ VEŘEJNOSTI:

 • zlepšení zacházení s obětí, která se nikoli vlastní vinnou (na rozdíl od obviněného či obžalovaného) dostala do obtížné situace, především mu nezpůsobovat žádnou další újmu.

PRINCIPY SLUŽBY

 • Dodržování práv uživatelů – respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatele,
 • Návaznost služeb – součástí služby je zprostředkování potřebných návazných služeb dle potřeb a přání uživatele,
 • Dobrovolnost – spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle uživatele, tedy uživatel službu využívá dobrovolně,
 • Nezávislost na službě – uživatel je motivován k řešení nepříznivé situace s maximálním možným  využitím vlastních zdrojů,
 • Mlčenlivost a diskrétnost – bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informace ze zákonných důvodů (vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení).

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ:

 • OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ 

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku. Nezletilým obětem je služba poskytována prostřednictvím jejich zákonných zástupců.

FORMA SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ústní smlouva.

ROZSAH ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ:

A) POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ: 

 1. o průběhu trestního řízení (uživatel se orientuje v trestním řízení, ví v jaké fázi trestního řízení se nachází a co bude následovat),
 2. o právech obětí trestných činů v trestním řízení,
 3. o postavení oběti trestného činu jako svědka a poškozeného v trestním řízení.

B) POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ PŘI REALIZACI JEJICH PRÁV V PRŮBĚHU TRESTNÍHO ŘÍZENÍ:

 1. se sepsáním podání v trestním řízení (trestní oznámení, odvolání, stížnost, žádost atd.),
 2. se sepsáním žádosti o bezplatného zmocněnce poškozeného a jeho ustanovení,
 3. se sepsáním žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů, 
 4. v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení,  
 5. poskytnutím doprovodu k jednáním na Policii ČR, na státní zastupitelství, k soudu a k poskytovateli návazných služeb, případně doprovod v roli důvěrníka, např. k podání trestního oznámení, k výslechu, k nahlížení do spisu vč. pořízení fotokopie spisu, k hlavnímu líčení apod. (za splnění podmínky volné kapacity služby a zároveň pokud oběť nemá možnost toto zajistit z vlastních zdrojů). 

C) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNÝCH SLUŽEB:

 1. odborného sociálního poradenství (viz níže):
  Odborné sociální poradenství poskytujeme v rámci sociální služby Poradna LUMA pro oběti trestných činů z okresu Mladá Boleslav. Ambulantně tuto službu mohou využít občané z okresu Mělník, pokud se mohou dostavit do naší provozovny v Mladé Boleslavi. Pro oběti z okr. Semily tuto službu můžeme zprostředkovat.  Důvodem tohoto uspořádání je financování dané sociální služby a její zařazení do základní sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Smyslem sociální pomoci je především zajistit, aby se oběť po své zkušenosti ze spáchaného trestného činu bez větších problémů navrátila zpět do běžného života. 
 2. psychologického poradenství,
 3. zdravotnických služeb,
 4. azylového bydlení,
 5. dalších služeb, které obětem trestných činů poskytují organizace zapsané v registru poskytovatelů služeb obětem trestných činů. 
   

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRADY

Služba je poskytována bez úhrady.

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY:

AMBULATNÍ:

MLADÁ BOLESLAV:

 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ 7:30–17 hod, ST 19–21 hod) na tel. 774 427 557, 774 607 840
 • Na adrese Poradna LUMA, Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav (mapa a jak se k nám dostanete zde)
 • Službu poskytujeme bez objednání ST 15–17 hod a telefonicky 19–21 
 • Pro předem objednané službu poskytujeme PO–PÁ  7:30–17 hod 

TERÉNNÍ:

Služba je poskytována na území okresu Mladá Boleslav, Mělník a Semily.

VÝJEZDY ZA KLIENTY A DOPROVOD NA KONTAKTNÍ MÍSTA:

MNICHOVO HRADIŠTĚ:

 •  ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557, 774 607 840.
 • V kontaktním místě na adrese Komunitní centrum, Mírová 1616, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa a jak se k nám dostanete zde).
 • Službu poskytujeme ve ČT 12–16 hodlze přijít i bez objednání, avšak předem objednaní mají přednost.

VÝJEZDY ZA KLIENTY OKRESE MLADÁ BOLESLAV, MĚLNÍK A SEMILY: 

 •  ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel. 774 427 557, 774 607 840.
 • Telefonicky lze sjednat výjezd na jakékoli místo v okresech Mladá Boleslav, Mělník a Semily (bydliště uživatele, konzultační místnost u spolupracujících poskytovatelů sociálních a veřejných služeb, vhodné veřejné místo jako např. kavárna, a dále místo doprovodu). Upozorňujeme, že z důvodu efektivity a omezené kapacity služby kombinujeme přímou osobní komunikaci s komunikací elektronickou a telefonickou (pokud je to vhodné a možné).

TELEFONICKY:

 • Na čísle 774 427 557, 774 607 840
 • Služba je poskytována PO–PÁ  7:30–17 hod, ST 19–21 hod
 • Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.

E-MAILEM:

 • Na adresu luma@luma-mb.cz
 • Zpravidla odepisujeme tentýž den, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

MESSENGEREM:

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI UŽIVATELŮ

O možnostech podávání stížností informuje uživatele služby pracovník, který s ním vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále „Pravidla“), která jsou vyvěšena na nástěnce u vstupu do provozovny. Uživateli jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě.

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Kdo si může stěžovat: uživatel, rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele.

Na co je možné podat stížnost: na porušování práv uživatele, na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Způsoby podání stížnosti: 

 • Ústně: osobně jakémukoli pracovníkovi nebo vedoucí služby, 
 • Telefonicky: vedoucí služby na tel. 774 607 840, 
 • Písemně: 
  • dopisem na adresu: LUMA MB, z. s., Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav, 
  • e-mailem na adresu: luma@luma-mb.cz, 
  • vhozením do poštovní schránky označené nápisem „STÍŽNOSTI“, umístěné u vnitřních vstupních dveří do provozovny

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít: Stížnost je povinen převzít každý pracovník poskytovatele, přičemž následně ji předá k vyřízení ředitelce.

Hierarchie řešení stížnosti: 
Je-li podána stížnost na pracovníka služby,  je předána k řešení ředitelce LUMA MB, z. s.
Je-li podána stížnost na ředitelku, je předána k řešení členské schůzi LUMA MB, z. s.
Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteréhokoli pracovníka služby.

Závěr šetření stížnosti je:

 • uveden ve formuláři Stížnost v Knize stížností spolu s přijatými opatřeními,
 • zaslán písemně stěžovateli do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele,
 • stěžovateli sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem přijímajícím stížnost k takové dohodě,

V případě, že je uživatel se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany ředitelky nebo členské schůze LUMA MB, z. s. nespokojen, příp. hodlá podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

 • Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ZE STRANY UŽIVATELE: 

 • Uživatel již nepovažuje další spolupráci na řešení problému za svou prioritu (klient může ukončit svoji spolupráci kdykoliv a bez udání důvodu).

DOHODOU MEZI UŽIVATELEM A POSKYTOVATELEM: 

 • Spolupráce je ukončena dohodou mezi poskytovatelem a uživatelem při vyřešení zakázky.

ZE STRANY POSKYTOVATELE: 

 • Případ se vyvinul do podoby, kdy poskytovatel již uživateli nemůže nabídnout žádné řešení. V tomto případě toto poskytovatel uživateli vysvětlí, a pokud je to možné, doporučí, případně zprostředkuje, další služby,
 • Uživatel opakovaně závažně porušuje pravidla služby, zejména se bez důležitého důvodu a bez omluvy opakovaně nedostavuje na konzultace, ohrožuje bezpečnost pracovníků služby apod. 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Poskytovatel služby sídlí na adrese: Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav. Jedná se o prostor se dvěma samostatnými konzultačními místnostmi, vybavený nábytkem a technikou, s dětským koutkem, sociálním zařízením a zázemím pro pracovníky.
Provozovna je v suterénu, přístup není bezbariérový, je nutné překonat práh u vchodu do budovy a poté sedmistupňové schodiště. S dětským kočárkem není problém se do provozovny dostat, za pomoci pracovníka. Se zájemcem o službu na invalidním vozíku bude předem domluveno, zda se schůzka uskuteční zde či na náhradním místě.
K poskytování služby v terénní formě je využíván služební automobil.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

MATERIÁLNÍ POMOC: trvanlivé potraviny, hygienické a úklidové prostředky. Uživatelům sociální služby ve finanční tísni je poskytována bezplatně na nezbytnou dobu.

Vedoucí služby: Mgr. Martina Brzobohatá

Odborný garant služby: Mgr. Markéta Pekařová, advokátka 

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ POSKYTNEME NA POŽÁDÁNÍ.