ZlutaTerenniProgram


TERÉNNÍ PROGRAM LUMA

Posláním služby je vyhledávat, aktivizovat a podporovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

NÁZEV SLUŽBY: Terénní program LUMA

DRUH SLUŽBY: Terénní programy

IDENTIFIKÁTOR: 5220579

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.   logo MPSV

 

V roce 2021 byla služba kofinancována následujícími městy a obcemi: Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Dolní Bousov, Kosmonosy, Kosořice, Mnichovo Hradiště a Žerčice, a též Nadačním fondem ŠKODA AUTO a společností HOLLEN CZ s.r.o.

loga

POPIS A REALIZACE SLUŽBY:

Poznámka: V textu níže jsou použity výrazy „uživatel“ a „pracovník“, do nichž zahrnujeme ženy a muže zároveň.

POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY:

POSLÁNÍM SLUŽBY JE

 • aktivní vyhledávání osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

CÍLEM SLUŽBY JE

 • minimalizovat rizika způsobu života osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

PRINCIPY SLUŽBY

Služba je založena na principech a zásadách profesionality, dobrovolnosti, individuálního přístupu k uživateli a respektování volby uživatele – nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení. Je poskytována diskrétně, bezplatně a v případě přání uživatele anonymně. Pracovníci služby se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ:

 • OSOBY ŽIJÍCÍ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH V OKRESU MLADÁ BOLESLAV

Věková kategorie klientů: Bez omezení věku. Osobám mladším 16 let je služba poskytována prostřednictvím jejich zákonných zástupců.

Negativní vymezení cílové skupiny klientů: Služba není určena osobám, které nežijí v sociálně vyloučených lokalitách.

FORMA SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ústní smlouva.

ROZSAH ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ:

A) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

 1. Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

B) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 3. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob,
 4. Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ:

 • Pomoc se sepisováním listin (např. žaloby na rozvod, návrhy na svěření dětí do péče, na určení či zvýšení výživného, na určení či popření otcovství, na určení opatrovníka, běžná korespondence s úřady, v případě negramotných osob též osobní korespondence, v případě pachatelů trestné činnosti též sepsání odporu proti trestnímu příkazu),
 • Sociálně právní poradenství (ve spolupráci s právničkou z řad advokátů),
 • Individuální konzultace (společné hledání vhodných řešení situace),
 • Zprostředkování vhodných návazných sociálních a dalších veřejných služeb atd.

 

DALŠÍ SPECIFIKA SLUŽBY

Služba je vhodně kombinována s další námi poskytovanou sociální službou Podpora rodiny (druh: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRADY

Služba je poskytována bez úhrady.

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY:

 • Služba je poskytována na území okresu Mladá Boleslav
 • Službu poskytujeme PO–PÁ 7:30–17 hod
 • Pracovníci dochází či dojíždí do jednotlivých lokalit bez nutnosti objednání, službu je však možné i objednat na konkrétní den a čas. 
 • ☎  OBJEDNÁNÍ A INFORMACE O SLUŽBĚ (PO–PÁ  7:30–17 hod) na tel.  774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953
 • Nově se lze objednat i prostřednictvím Messengeru LUMA MB, z. s. 

•    Na všechna nepřijatá volání a přijaté SMS zprávy reagujeme voláním zpět v nejbližší možné době.

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP DO SLUŽBY

1.  POSKYTOVATEL NABÍDNE ČERPÁNÍ SLUŽBY POTENCIÁLNÍMU UŽIVATELI V MÍSTĚ JEHO BYDLIŠTĚ,

2.  ZÁJEMCE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY TAMTÉŽ OSLOVÍ PRACOVNÍKA SÁM,

3.  ZÁJEMCE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY O SLUŽBU POŽÁDÁ TELEFONICKY V PO–PÁ 7:30–17 HOD NA TEL. 774 427 557; 774 428 192; 777 107 951; 777 107 952; 777 107 953.

Při jednání se zájemcem o službu je zjišťován jeho názor na celou situaci a jeho osobní cíle (očekávání cílového stavu), které by měly být naplněny v průběhu spolupráce či by se k nim klient měl přiblížit, a konkrétních možných kroků, které je ochoten a schopen učinit. Zároveň zájemce obdrží informace o charakteru, pravidlech a bezplatnosti poskytované služby. Před přijetím zájemce za uživatele služby je ověřováno, zda zájemce patří do cílové skupiny a zda služba může napomoci dosáhnout jeho cílů. 

ZAPOJENÍ UŽIVATELE DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

Plánování a poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele, na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem. Společně s uživatelem je stanoven osobní cíl uživatele sociální služby v rámci individuálního plánování. Dosažení cíle je plánováno v rámci možností a se souhlasem uživatele. Uživatel služeb má možnost své osobní cíle v průběhu poskytování sociální služby měnit. Uživateli je poskytována pomoc a podpora při výběru řešení situací a je aktivizován a motivován k plánování kroků, vedoucích k vyřešení situace. Je kladen důraz na srozumitelnost informací, jejich přesnost a úplnost. 

Sociální pracovník písemně zaznamenává informace o poskytování služby do formuláře Záznamový list klienta, a to vždy, když je to možné, za přítomnosti uživatele. Tyto záznamy jsou uživateli kdykoli přístupné. 
Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci. Sociální pracovník se snaží klienta v nejvyšší možné míře zplnomocňovat k realizaci jednotlivých dohodnutých kroků. 

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI UŽIVATELŮ

O možnostech podávání stížností informuje uživatele služby pracovník, který s ním vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále „Pravidla“), která jsou vyvěšena na nástěnce u vstupu do poradny. Uživateli jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě v terénu.

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Kdo si může stěžovat: uživatel, rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele.

Na co je možné podat stížnost: na porušování práv uživatele, na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Způsoby podání stížnosti: 

 • Ústně: osobně jakémukoli pracovníkovi nebo vedoucí služby, 
 • Telefonicky: vedoucí služby na tel. 774 607 840, 
 • Písemně: 
  • dopisem na adresu: LUMA MB, z. s., Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav, 
  • e-mailem na adresu:  luma@luma-mb.cz, 
  • vhozením do poštovní schránky označené nápisem „STÍŽNOSTI“, umístěné u vnitřních vstupních dveří do poradny. 

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít: Stížnost je povinen převzít každý pracovník poskytovatele, přičemž následně ji předá k vyřízení ředitelce.

Hierarchie řešení stížnosti: 
Je-li podána stížnost na pracovníka služby,  je předána k řešení ředitelce LUMA MB, z. s.
Je-li podána stížnost na ředitelku, je předána k řešení členské schůzi LUMA MB, z. s.
Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteréhokoli pracovníka služby.

Závěr šetření stížnosti je:

 • uveden ve formuláři Stížnost Knize stížností spolu s přijatými opatřeními,
 • zaslán písemně stěžovateli do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele,
 • stěžovateli sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem přijímajícím stížnost k takové dohodě,
 • vyvěšen na nástěnce umístěné v čekárně poradny, pokud jde o anonymní stížnost.

V případě, že je uživatel se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany ředitelky nebo členské schůze LUMA MB, z. s. nespokojen, příp. hodlá podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

 • Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 280 111
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 921 111
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 111

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ZE STRANY UŽIVATELE: 

 • Uživatel již nepovažuje další spolupráci na řešení problému za svou prioritu (klient může ukončit svoji spolupráci kdykoliv a bez udání důvodu),

DOHODOU MEZI UŽIVATELEM A POSKYTOVATELEM: 

 • Spolupráce je ukončena dohodou mezi poskytovatelem a klientem při vyřešení zakázky klienta.

ZE STRANY POSKYTOVATELE: 

 • Klientův případ se vyvinul do podoby, kdy poskytovatel již nemůže nabídnout žádné řešení. V tomto případě toto poskytovatel klientovi vysvětlí, a pokud je to možné, doporučí, případně zprostředkuje, další služby.
 • Klient opakovaně závažně porušuje pravidla služby, zejména v době domluvené návštěvy v domácnosti není doma, ohrožuje bezpečnost pracovníků služby apod. 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Poskytovatel služby sídlí na adrese:  Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav. Pracovníci mají k dispozici zázemí s potřebným nábytkem a technikou, sociálním zařízením a kuchyňkou.

K poskytování služby v terénní formě je využíván služební osobní automobil.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

MATERIÁLNÍ POMOC: trvanlivé potraviny, hygienické a úklidové prostředky. Uživatelům sociální služby ve finanční tísni je poskytována bezplatně na nezbytnou dobu. Z důvodu aktivizace uživatelů služby, kteří dojíždí vyřizovat osobní záležitosti do Mladé Boleslavi, je výdej uskutečňován v předem domluvených termínech v sídle poskytovatele služby. O výjimkách vždy rozhoduje vedoucí služby.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ POSKYTNEME NA POŽÁDÁNÍ.